Stödåtgärder till företag pga coronakrisen

Vi får många frågor från kunder om hur stödåtgärderna till företag fungerar. Här kommer en översikt av några beslutade åtgärder, med länkar till myndigheter som handlägger respektive åtgärd. Håll er uppdaterade genom att gå in på myndigheternas hemsidor.

Anstånd hos Skatteverket, tillfälligt sänkta sociala avgifter, utökad avsättning till periodiseringsfond

Företag kan få möjlighet att skjuta upp skatt, momsinbetalningar och inbetalning av arbetsgivaravgifter. Det har även införts en tillfällig sänkning av arbetsuppgifterna mellan 1 mars och 30 juni 2020. I vissa fall kan även avsättning till periodiseringsfond utökas. Läs mer på Skatteverkets hemsida:

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/samladinformationforforetagmedanledningavcoronaviruset.4.1c68351d170ce554527537.html

Korttidspermittering

Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidig som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten täcker upp till tre fjärdedelar av kostnaden. Stödet finns tillgängligt 7 april, men tillämpas redan från 16 mars.

Stödet handläggs av Tillväxtverket. Läs mer på bifogad länk:
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19.html

Slopad karensdag och staten tar kostnaden för sjuklönen i april och maj

Karensavdraget slopas tillfälligt genom att staten betalar ut ersättning för den första sjukdagen. Dessutom kommer staten tillfälligt under två månader (april och maj) ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader. Även egenföretagare ska ersättas genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Läs mer på bifogade länkar:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/ersattningar-och-bidrag/ersattningar-for-hoga-sjuklonekostnader